Algemene voorwaarden (Terms and conditions)

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Ondernemingsgegevens


Www.WhiskyMine.com

WhiskyMine

Administratief adres: Olmenstraat 24, 3080 Tervuren, België

info@whiskymine.com
Ondernemingsnummer: BE 0699.883.605

btw-nummer: BE 0699.883.605

Whisky Mine, Onderneming als natuurlijke persoon door Ken Popelier

WhiskyMine geniet van de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. art. 56, Btw-Wetboek


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van WhiskyMine, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Olmenstraat 24, 3080 Tervuren, BTW BE 0699.883.605, NP  biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. WhiskyMine verkoopt whisky en andere geestrijke dranken aan particulieren.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.WhiskyMine.com moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door www.WhiskyMine.com aanvaard zijn.

 

Om goederen te bestellen bij www.whiskymine.com moet de Klant de minimum leeftijd hebben van 18 jaar oud. Indien de Klant minder dan 18 jaar oud is zal de bestelling niet aanvaard worden.
Buitenlandse klanten moeten de legaliteit van hun aankoop bij www.WhiskyMine.com in eigen land respecteren.

www.WhiskyMine.com kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de door ons aangeboden artikelen, op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt worden door de klant.

https://www.responsibledrinking.eu/


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Eventuele extra kosten die vooraf niet berekend kunnen worden zullen vermeld worden en meegedeeld worden aan de klant.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De toepasselijke prijs is de prijs welke van toepassing is op de dag van de bestelling.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden WhiskyMine niet. WhiskyMine is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. WhiskyMine is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door WhiskyMine. WhiskyMine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

De gebruiker kan via www.whiskymine.com een bestelling plaatsen via de online stappen.De klant kan ook op elk moment via email een vraag tot bestelling doen waarna een factuur doorgestuurd wordt. De bestelling kan pas worden verwerkt als de gebruiker zich duidelijk geïdentificeerd heeft. Onder duidelijk identificeren verstaan we het achterlaten van persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, adres, postcode, gemeente en e-mailadres. Elke bestelling veronderstelt aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de verkochte producten.

De door www.WhiskyMine.com verkochte artikels komen overeen met de beschrijvingen van de catalogus en de online shop. De foto’s zijn enkel ter illustratie en worden niet als bindend beschouwd. Ondanks onze voorzorgen, kunnen er fouten of afwijkingen in staan, of kan er een kleurverschil zijn. Hiervoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

www.WhiskyMine.com verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken, en dit zolang de voorraad strekt. Indien een artikel niet beschikbaar is, verplicht www.WhiskyMine.com er zich toe de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen, op voorwaarde dat de klant, www.WhiskyMine.com de nodige en correcte contactgegevens heeft doorgegeven.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen  

  • via overschrijving op rekeningnummer BE18001839640665
  • bancontact
  • Verschillende betaalmogelijkheden ondersteund door mollie

Bestellingen via bankoverschrijving moeten binnen de 7 werkdagen na het plaatsen van uw bestelling betaalt worden. Alle eventuele bankkosten zijn ten laste van de gebruiker en mogen niet van het verschuldigde bedrag in mindering gebracht worden. Na het verstrijken van deze betalingstermijn behoudt WhiskyMine zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

 

 

WhiskyMine is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Leveringen enkel mogelijk binnen België! Delivery only possble within Belgium!

Producten worden geleverd op het leveringsadres dat de KLANT bij zijn bestelling heeft opgegeven. De KLANT staat zelf in voor de gevolgen in het geval van levering op een door de KLANT foutief doorgegeven adres.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering binnen België gebeurt via BPOST.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan WhiskyMine via info@whiskymine.com met toevoeging van foto’s van de beschadiging.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de vervoerder van WhiskyMine was geboden.

 

Indien bij de levering van de goederen breuk wordt vastgesteld dient de klant de bestelling te weigeren. Op deze manier wordt de bestelling terug gestuurd naar de verzender.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van WhiskyMine.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van WhiskyMine te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij www.WhiskyMine.com.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan WhiskyMine heeft meegedeeld, terugzenden aan WhiskyMine, Olmenstraat 24, 3080 Tervuren Belgie.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant WhiskyMine op de hoogte brengen via email: info@whiskymine.com van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel onbeschadigde artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen indien:

 

  • de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft.
  • de aangekochte fles opengemaakt is

 

Na ontvangst verbind WhiskyMine zich er toe om de aankoop terug te storten aan de klant binnen de 30 kalender dagen.

 

 Voor meer informatie over herroepingsrecht:
https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/vormen-van-verkoop/verkoop-op-afstand/verkoop-op-afstand

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de WhiskyMine klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan WhiskyMine, Olmenstraat 24, 3080 Tervuren, België.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van WhiskyMine is bereikbaar via e-mail op info@whiskymine.com. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover WhiskyMine beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt WhiskyMine zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, WhiskyMine respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het correct verwerken van de bestelling, het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website. Het email adres kan worden gebruikt voor nieuwsbrieven enkel indien de klant hiervoor akkoord geeft.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan WhiskyMine, Olmenstraat 24 3080 Tervuren, België of info@whiskymine.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot WhiskyMine, Olmenstraat 24 3080 Tervuren, België of info@whiskymine.com.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, www.WhiskyMine.com heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
WhiskyMine houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op www.WhiskyMine.com.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

WhiskyMine gebruikt shopify als beheerder voor www.WhiskyMine.com.

Meer informatie over de gebruikte cookies kan u vinden op:

https://www.shopify.com/legal/cookies

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc (‘Google’).

Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.  De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe verplicht door de wet, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor die doeleinden hierboven uiteengezet.

Voor verdere informatie over Google Analytics:

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door WhiskyMine om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikelen die gebruikt, bevuild, beschadigd of onvolledig zijn worden in geen enkel geval teruggenomen worden. Idem voor artikelen waarvan de verpakking onvolledig of geopend is.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van WhiskyMine. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De Consument kan zich eventueel wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

laatste versie: 14/01/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

[dit dient verplicht meegedeeld te worden indien het herroepingsrecht van toepassing is]

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan [hier dient de onderneming zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen] :

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.